คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนตัวอย่างหน่วยการเรียนร้ , กระทรวงศึกษาธิการ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่  3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว,   2550.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  คู่มือหลักสูตรพัฒนาครู  เพื่อให้หรือเลื่อนขั้นวิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว,   2550.