งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29 (อุบลราชธานี)  กลุ่มที่ 3 (สหวิทยาเขต 4)   ณ  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  ระว่างวันที่  11-12  ตุลาคม  2554
     เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ

MAIN MENU
:: หน้าแรก
:: ตราสัญลักษณ์
:: ตารางการแข่งขัน + สนาม
::: ผู้ประสานงานหลัก
:: ผู้ประสานงานประจำสนามแข่ง
ขัน
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ผลการแข่งขัน รอการอัพเดท
:: กลุ่มสาระภาษาไทย
:: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
:: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
:: กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
:: กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
:: กลุ่มสาระศิลปะฯ และกิจกรรมท้องถิ่น
:: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
::: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

::: กลุ่มสาระต่างประเทศ
::  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ประสานงาน

:: นางสาวอังคณา  นาสารี
:: โทร : 081-9669833
:: e-mail :
:: nsr_angkana@yahoo.com

งานศิลปหัถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2555 "สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา "  
เรียนเชิญ ตัวแทนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต 4 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการกรอกข้อมูลรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบเครือข่าย
เพื่อส่งเข้าร่วมในระดับภาค ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลามคม 2555 เวลา 13.00 น.
 
ดาวน์โลหดคู่มือการลงทะเบียนตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมในระดับภูมิภาค
รายละเอียดคู่มือการลงทะเบียน
ลิงค์เว็บไซต์ลงทะเบียน http://art62.sillapa.net/sm-esan62/
วันที่ 22 ตุลาคม 2555

ข่าวด่วน !

สำหรับ 500 ท่านแรก ที่ลงชื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

สรุปรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายละเอียด
วันที่ 5 ตุลาคม 2555

หมายเหตุ : ตัวเลขที่เป็นสีแดง หมายถึงยังไม่ได้ส่งชื่อนักเรียน  ใ้ห้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 085-6822497 และถ้าสงสัยในรายการแข่งขันให้ติดต่อได้ที่เบอร์ดังกล่าว

กำหนดการตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายละเอียด
วันที่ 8 ตุลาคม 2555  เวลา 20.30 น.

หมายเหตุ : กำหนดการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 086-2249163

หนังสือราชการเชิญร่วมพิธีีีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกำหนดการ
รายละเอียด
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 

รายชื่ออนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  
:: คณะกรรมการดำเนินงาน
:: กลุ่มสาระภาษาไทย
:: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
:: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
:: กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
:: กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
:: กลุ่มสาระศิลปะฯ และกิจกรรมท้องถิ่น
:: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
:: กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

:: กลุ่มสาระต่างประเทศ
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 20.30 น.

เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันการท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. โคลงโลกนิติ
2. บทเสภาสามัคคีเสวก  (ตอนวิศวกรรมา)
3.
บทพากย์เอราวัณ
4. วัฒนธรรม
5. พอใจให้สุข
6. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.
บทนมัสการอาจริยคุณ
2. ลิลิตตะเลงพ่าย
3. กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
4. สวรรณ์ชั้นกวี
5. นิราศนรินทร์
6. อยู่เพื่ออะไร

อัพเดท! เกณฑ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
นายชาญ  สกุลพอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีเมืองวิทยาคาร
ประธานสหวิทยาเขต 4
นายพลชิน ปัฐพี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาลสุมพัฒนา
รองประธานสหวิทยาเขต 4
นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เอือดใหญ่พิทยา
เลขานุการสหวิทยาเขต 4
นางสาวอังคณา  นาสารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีเมืองวิทยาคาร
ผู้ประสานงานการดำเนินงาน
Webmaster and  Mom