คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1
ผลสอบ O-NET ของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ชั้น ม.6 สพม.29
รางวัลชนะเลิศการสร้างเกมส์
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตรอ์
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับประเทศ
ครั้งที่ 62

VTR นำเสนอโรงเรียน

แห่เทียนโรงเรียน
ศรีเมืองวิทยาคาร 2557

โครงการ
"สืบสานตามรายครูคีต ดนตรีอีสาน"
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

งานบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dowload
เว็บลิงค์การศึกษา


fecbook โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอลงกต ช่วงชิง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายเมืองไทย ทองศรี
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางสาวอังคณา นาสารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัยวัฒน์  แสงทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Mr.Suphakrit Chantra
Webmaster and Mom
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร_58
คำสั่งโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร_57


เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูสุทัศ  ศรีบุระ
ครูมาฆะ ทองมูล

ครูฉวีวรรณ  วู้ดส์
  
หนังสือแปลโลกจะรอได้ฯ
  
 บทความวิชาการการพัฒนาฯ
   
บทความวิจัยการเรียนแบบร่วมมือ

Google
เว็บไซด์ทั่วโลก
ศรีเมืองวิทยาคาร

เว็บลิงค์ยอดนิยม
ข่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

น้ำคลอโรฟิลล์
ผลิตโดยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

น้ำดื่มตราศรีเมือง
ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร ์
ออส โมซิส และฆ่าเชื้อด้วยแสงดอุลตร้าไวโอเลต
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โทร 045-399188

>>วิสัยทัศน์ : ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง
3 | | | ภาพกิจกรรมทั้งหมด   [ปี 2553-2557] [ปี 2558] | | | 4
 
[ปี 2557- 13 กรกฎาคม 2558]
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
สรุปกิจกรรมการแข่งขัน3 กรกฎาคม 2557
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 
 
     
 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 34250 
Email: simuang_2009@hotmail.com, Tel 399188  Fax 045-399188
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Best viewed on 1024 x 768 resolutionn