คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1
ผลสอบ O-NET ของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ชั้น ม.6 สพม.29
รางวัลชนะเลิศการสร้างเกมส์
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตรอ์
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับประเทศ
ครั้งที่ 62

VTR นำเสนอโรงเรียน
หนังสั้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
งานบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dowload
เว็บลิงค์การศึกษา

fecbook โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอลงกต ช่วงชิง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายเมืองไทย ทองศรี
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางสาวอังคณา นาสารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัยวัฒน์  แสงทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Mr.Suphakrit Chantra
Webmaster and Mom
คำสั่งโรงเรียน


เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูมาฆะ ทองมูล
Google
เว็บไซด์ทั่วโลก
ศรีเมืองวิทยาคาร

เว็บลิงค์ยอดนิยม
ข่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

น้ำคลอโรฟิลล์
ผลิตโดยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

น้ำดื่มตราศรีเมือง
ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร ์
ออส โมซิส และฆ่าเชื้อด้วยแสงดอุลตร้าไวโอเลต
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โทร 045-399188

>>ประกาศเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 ตุลาคม 2557

ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557


17 ตุลาคม  2557

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ยื่นคำร้องสอบแก้ต 0  ร  มส  มผ  วันที่  27-31  ตุลาคม  2557
20 ตุลาคม  2557 เวลา  14.55  น.

ประกาศผลการเรียนทุกภาคเรียน 
ยื่นคำร้องสอบแก้ต 0  ร  มส  มผ  วันที่  27-31  ตุลาคม  2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
สรุปกิจกรรมการแข่งขัน3 กรกฎาคม 2557
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 
 
     
 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 34250 
Email: simuang_2009@hotmail.com, Tel 399188  Fax 045-399188
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Best viewed on 1024 x 768 resolutionn